Gallery Sigvardson

Home | Exhibitions | Press | Image archive | Links | About | Contact | Search | English Flag  Danish Flag  Swedish Flag   July 17th, 2019
 
Generella utställningsregler .

1. Utställningsavgiften används til omkostnaderna för att hyra lokal och organisera utställningen, administrationskostnader inkl. moms och skatt, annonsering på nationella och internationella web-sidor, samt servering av förfriskningar och snacks på öppningsdagen. Det skall också avhålla konstnärerna från att på någon tidpunkt avanmäla deras deltagande samt säkra kvaliteten av utställingen.

2. Vi garanterar den utställningsplats som konstnären ansökt om.

3. Utställningstiden är fyra (4).
Kostnaden varierar avhängigt av storleken på den önskade utställningsyta. € 350 till € 375.
Se de olika sektionerne och priser här.
Kommission för sålda konstverk är 20 %.
Utställningen är inte slutgiltigt fastställd förrän Gallery Sigvardson mottagit hela eller en del av utställningsavgiften, minst 350 Euros.

4. Varje konstnär ansvarar själv för transport och försäkring av af sina konstverk till och från galleriet samt under utställningsperioden.
OBS. Sänd vänligen inte glasramar.

5. Konstnären är inte skyldig att deltaga personligen men vi uppskattar om ni har möjlighet till det.

6. Godkända konstverk skall vara galleriet tillhanda senast dagen innan vernissagedagen, för att de skall kunna medtagas på utställningen, med mindre andra avtal ej har ingåtts.

7. Upphängning av tavlor åligger utställande konstnär med mindre annat avtal har ingåtts.
Senast kl. 18.00 dagen innan vernissagen skall upphängning vara klar.

8. Gallery Sigvardson förbehåller sig alla rättigheter att använda insända konstverk till reklam och utställningsföremål. Konstnären ger också Gallery Sigvardson tillåtelse att använda de utställda verken på galleriets hemsida, i andra medier till marknadsföring av konstnären samt till tryckning för ”offline” reklam. Konstnären blir krediterad med sitt namn i varje givet tillfälle.

9. Utställningsavgiften återbetalas ikke, oavsett anledning.

10. Gallery Sigvardson förbehåller sig rätten att ändra plats eller datum för en utställning, efter det att alle involverade personer har blivit behörigt underrättade.

11. Eventuella tvister avgöras av en dansk domstol i den jurisdiktion där Gallery Sigvardson har sin företagsadress, eller av en dansk advokat eller en jurist, om parterna kan enas om att utse berörd advokat eller jurist.

 
Home | Contact | Terms | About us | Newsletter subscription
Copyright © 2007-2019 Gallery Sigvardson. All rights reserved. Webmaster Birgitta Ragnarsdotter